Добро пожаловать на музыкальный торрент трекер без регистрации - Sound-Park.ru  ι  Стать пользователем  ι  Войти  ι  Напомнить пароль?

Barbara Blue - Jus' Blue (2012)

Blues
 
Barbara Blue - Jus' Blue (2012)
Дата: 21 января 2013
Добавил: BESS
Просмотров: 949
 • ИСПОЛНИТЕЛЬ: Barbara Blue
 • АЛЬБОМ / НАЗВАНИЕ: Jus' Blue
 • ГОД / ДАТА ВЫХОДА: 2012
 • СТРАНА: USA (Memphis)
 • ТОЧНЫЙ ЖАНР(Ы): Blues, Blues Rock, Soul
 • ЛЕЙБЛ: BIG Blues Records
 • ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 01:14:51
 • ФОРМАТ: MP3
 • КАЧЕСТВО: 320 kbps
 • Оф сайт: www.barbarablue.com

 • РЕЙТИНГ: 8 / 1    
 • ГОЛОСОВАТЬ:

 • СКАЧАТЬ: ПРЯМАЯ ССЫЛКА НА ТОРРЕНТ

Описание


Треклист:


01. Sweet Love Blues 05:00
02. No No Baby 03:00
03. What To Do 05:28
04. Road Blues 04:08
05. Sell My Jewelry 03:22
06. From The Delta To The Golden Gates 04:24
07. Red Cadillac & The Blues 02:37
08. (Shuffle) All Night Long 03:23
09. Careful Blues 05:05
10. The Road Comes To Me 03:51
11. Daddy's Love 04:26
12. Low Down Dirty Dawg 02:52
13. Blue 04:20
14. All You've Got 05:00
15. Too Late Blues 04:03
16. MaryJane & Muscadine 04:27
17. A Woman's Blues 05:01
18. Handsome Jack 04:15 


Похожие альбомы


Please enable Javascript!
Ïîæàëóéñòà âêëþ÷èòå Javascript, èíà÷å äàííûé è äðóãèå ñàéòû ìîãóò ðàáîòàòü íå êîððåêòíî! Óçíàòü êàê âêëþ÷èòü Javascript ìîæíî íà Google Support